Tournoi Espoirs de La Peyrade

Pavois Sportif Lapeyradois

1970 JAMES Serge  
1971 SCOPEL Florent